Health and Safety Advisor

 • Hapert, North Brabant, Netherlands
 • English
 • Full-time
 • Organizational development and talent
 • SMOS-14

Scroll down for English.

Wil jij jouw passie voor veiligheid op de werkplek en interpersoonlijke vaardigheden gebruiken om een professionele health & safety procedures in een groeiend bedrijf te ondersteunen? Én kun jij een cultuur bevorderen waarin veiligheid een kernwaarde is en daarbij een voorbeeld zijn van hoe veilig werken eruitziet, terwijl de veiligheid van jezelf en anderen voorop staat? Lees dan verder!

Premier Tech Systems and Automation is op zoek naar een health and safety advisor om Premier Tech’s health & safety initiatieven op meerdere locaties in Europa verder uit te breiden en te implementeren. Je vaste standplaats is in Hapert, Nederland.

In deze rol ben je verantwoordelijk om onze teamleden en managers te voorzien van aanbevelingen op het gebied van veiligheid.

Jouw toekomstige team

Bij Premier Tech Systems and Automation verbeteren we de efficiëntie van de productiefaciliteit van onze klanten door innovatieve en hoogwaardige systemen te integreren die het volledige potentieel van robotica benutten. We behoren tot de grootste leveranciers van geautomatiseerde apparatuur voor het conditioneren, hanteren en verpakken ter wereld - of het nu gaat om voeding, landbouw, organics of industriële producten.

Jouw toekomstige rol

 • Zorgen voor een sterke dagelijkse aanwezigheid op de werkvloer om teamleden en managers te coachen
 • Deelnemen aan de ontwikkeling en implementatie van het preventieprogramma voor gezondheid en veiligheid op het werk (ARBO) in samenwerking met managers
 • Identificeren, analyseren en oplossingen bieden om gevaar- en risicosituaties te verhelpen
 • Deelnemen aan de gezondheids- en veiligheidscommissies
 • Managers en teamleden ondersteunen bij de uitvoering van het OH&S-programma, de regels en normen hiervan
 • Managers ondersteunen bij het beheren van het OH&S-trainingsprogramma (trainingsbehoeften, integratieprogramma, hercertificering)
 • Ontwikkelen en uitvoeren van OH&S trainingen voor managers en teamleden
 • Aanbevelingen geven voor wijzigingen of aanpassingen aan lokale regelgeving voor bestaande benaderingen, procedures en werkmethoden
 • Activiteiten organiseren en hulpmiddelen ontwikkelen om preventie te bevorderen en teamleden en managers te coachen over de goede gezondheids- en veiligheidspraktijken
 • Leidinggevenden op locatie ondersteunen en raadplegen bij alle veiligheid gerelateerde aspecten
 • Coördineren van de (her)certificeringsprocessen van onze vestiging in Eersel (bijv.: ISO 45001)
 • Onderhouden van relaties met externe stakeholders en het uitvoeren van audits
 • Reis naar onze verschillende locaties om lokale teams in Eersel, Hapert, Hoofddorp en Parma (Italië) te ondersteunen

Benodigde vaardigheden

 • Je bent een echte teamspeler met drie tot vijf jaar ervaring in een relevante branche
 • Je bent in het bezit van een MVK diploma
 • Kennis en ervaring in de uitvoering en implementatie van veiligheidsprogramma's: Risk Assessment, LOTOTO, valbeveiliging, elektriciteit, hijswerkzaamheden, handbescherming en machineveiligheid
 • Kennis van veilige werkmethoden voor het opstarten van apparatuur tijdens interne tests, servicebezoeken of installaties bij klanten (energiebeheersing tijdens tests, probleemoplossing, enz.)
 • Je begrijpt Arbowetten, -voorschriften en -codes uit Nederland en beschikt over algemene kennis over de rest van Europa
 • Goed begrip van productieprocessen
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden — in woord en geschrift in het Nederlands en Engels
 • Kennis van Microsoft Office — Excel, PowerPoint en Word
 • Je staat ervoor open om af en toe naar andere Premier Tech- en klantlocaties te reizen

Ben jij klaar voor deze uitdaging? Neem je drive, ambitie en talent mee en kom ons fijne team versterken!

------------------------------------------

Do you want to use your passion for safety in the workplace and your interpersonal skills to support an occupational health and safety approach in a growing company? Can you promote a Culture where safety is a key value and be an example of what working safely looks like, while keeping the safety of yourself and others at the forefront? Then read the following.

Premier Tech Systems and Automation is looking for a health and safety advisor to further deploy and implement Premier Tech’s health and safety program initiatives across multiple sites in Europe. Your home base will be in Hapert, the Netherlands.

Your future team

At Premier Tech Systems and Automation, we enhance our clients’ manufacturing facility efficiency by integrating innovative and high-value systems. We are among the largest conditioning, handling, and packaging automated equipment suppliers in the world — whether for nutrition, agriculture, organics or industrial products.

Your future role

 • Ensure a strong floor daily presence to coach team members and managers
 • Participate in the development and implementation of the occupational health and safety  — OH&S — prevention program in collaboration with managers
 • Identify situations of danger and risk, analyze them and propose solutions to remedy them
 • Participate in the health and safety committees
 • Support managers and team members in the application of the OH&S program, rules, and standards
 • Support managers in managing the OH&S training program — training needs, integration program, recertification, etc.
 • Develop and deliver OH&S training sessions or activities for managers and team members
 • Recommend changes or adaptation to local regulations to existing approaches, procedures and work methods
 • Develop tools to promote prevention and coach team members and managers about the good health and safety practices
 • Support and consult the site leaders in all safety-related aspects
 • Coordinate the certification or recertification processes of our Eersel site — ex.: ISO 45001
 • Maintain relationships with external stakeholders and conduct audits
 • Travel to our various home bases to support local teams in Eersel, Hapert, Hoofddorp and Parma

Required skills

 • You’re a true team player with at least three to five years of experience in a relevant industry
 • You have a MVK diploma
 • Knowledge and experience in the implementation of safety programs: risk assessment, LOTOTO, fall protection, electricity, lifting operations, hand protection and machine safety
 • Knowledge of safe working methods for equipment start-up tests during in-house tests or during service visits or installations at customer sites — energy control during tests, troubleshooting, etc.
 • You understand Health and Safety Acts, Regulations and Codes from The Netherlands and have general knowledge about the rest of Europe
 • Good understanding of manufacturing processes
 • Excellent communication skills — spoken and written in Dutch and English
 • Knowledge of the Microsoft Office suite — Excel, PowerPoint and Word

If you are ready to take on this challenge, please bring your drive, ambition & talent and let’s partner together!